โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/08/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 74,965,300 15.00
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,690,800 5.74
3. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 25,861,100 5.17
4. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน). 25,327,700 5.07
5. สำนักงานประกันสังคม 22,517,000 4.51
6. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,000,200 3.40
7. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,000,200 3.40
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16,250,200 3.25
9. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,410,200 3.08
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,137,400 3.03
11. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,000,200 2.80
12. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10,000,200 2.00
13. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10,000,200 2.00
14. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 9,250,200 1.85
15. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ตราสารอื่นๆ) 5,640,200 1.13
16. KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 5,343,700 1.07
17. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,620,500 0.92
18. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) 4,255,000 0.85
19. นายนพพร บุญลาโภ 4,000,000 0.80
20. นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ 3,075,000 0.62
21. กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 2,907,500 0.58
22. PHATRA PROPERTY SECTOR FUND 2,663,600 0.53
23. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 2,542,700 0.51
24. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,500,000 0.50