มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30 มี.ค. 2561 8.8686 4,432,259,918.04