มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29 ธ.ค. 2560 8.8130 4,404,466,188.59
29 ก.ย. 2560 8.7444 4,370,196,405.05
30 มิ.ย. 2560 10.1457 5,070,539,349.16
19 เม.ย. 2560 10.0437 5,019,544,938.32