มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
19 เม.ย. 2560 10.0437 5,019,544,938.32