การจ่ายผลตอบแทน

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่กรรมการมีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินประโยชน์ตอบแทน
(บาทต่อหน่วย)
รอบผลประกอบการ
09/08/60 21/08/60 08/09/60 0.1400 12/04/60 - 30/6/60


การจ่ายเงินลดทุน

วันที่กรรมการมีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
07/11/60 21/11/60 07/12/60 เงินลดทุน: 0.17
(บาทต่อหน่วย)